Downloads

ดาวน์โหลดเอกสารขอวีซ่าจากสถานฑูตนิวซีแลนด์

INZ1012 Student Visa Application August 2017 - Page 12

 INZ1014 Financial undertaking May 2017-Page 4

 INZ1017 Visitor Visa Application August 2017 - Page 13

 INZ1224 Visitor Visa Declaration Form Aug 2017 - Page 2

 INZ1226 Student Visa Declaration Form Nov 2016- page 2

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเตรียมเอกสารขอวีซ่านักเรียน

Dowload

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเตรียมเอกสารขอวีซ่านักเรียนระยะสั้น

 Dowload

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเตรียมเอกสารขอวีซ่านักท่องเที่ยวของผู้ปกครอง

Dowload

 

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์