Student Visa วีซ่านักเรียน

Student Visa วีซ่านักเรียน

Visa

วีซ่า

1.Student Visa วีซ่านักเรียน

หากคุณต้องพำนักเป็นเวลามากกว่า 3เดือน คุณจะต้องสมัครวีซ่านักเรียนโดยวีซ๋านักเรียนส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาดำเนินการ 10-15 วันทำการหรือในบางกรณีอาจนานถึง 10-12 สัปดาห์ ก็ได้

หลักฐานการยื่นวีซ่านักเรียน

 1. แบบฟอร์มการสมัครวีซ่านักเรียน (Application to study in New Zealand): INZ 1012 ให้เซ็นชื่อในหน้าที่ 9
 2. รูปถ่ายสีที่ถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ขนาด 1.5 นิ้ว) พื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงินจำนวน 2 ใบ ผนึกลงในแบบฟอร์ม INZ 1012
 3. ค่าวีซ่านักเรียน 8,550 บาท (เป็นค่าธรรมเนียมวีซ่า 7,750 บาท และค่าบริการศูนย์ VAC 800 บาท)  ซึ่งจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
  ****ค่าธรรมเนียมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบกับทางสถานฑูตโดยตรงได้ค่ะ โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ Immigration New Zealand office and Fee Finder.
 4. หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน พร้อมสำเนา(เซ็นสำเนาถูกต้อง)
 5. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาที่ได้ระบุหลักสูตรที่ลงเรียน ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอม และวันสุดท้ายของการเรียนพร้อมกับใบเสร็จรับเงินจากสถาบันการศึกษา (โดยต้องชำระค่าเรียนก่อนขอวีซ่า)
  ****กรณีวีซ่าไม่ผ่านทางสถาบันจะคืนเงินให้ทั้งหมด (โดยทางบริษัทเราจะช่วยดำเนินการให้)
 6. หนังสือรับรองที่พักในนิวซีแลนด์
 7. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินที่กรอกเรียบร้อยแล้ว(Financial Undertaking for a Student) และให้เจ้าของบัญชีธนาคารเซ็นชื่อในหน้าที่ 2
 8. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (Bank Statement ของผู้สนับสนุนทางการเงิน) (ผู้ปกครอง) ย้อนหลัง 6 เดือน ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ำประกันสามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้ โดยหลักฐานทางการเงินจะต้องสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของคุณตลอดระยะเวลาที่คุณอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์
  - หากคุณพำนักอยู่น้อยกว่า 9 เดือน (36 สัปดาห์) คุณต้องมีเงิน 1,250 NZ (ประมาณ 30,000 บาท)ต่อเดือน
  - หากคุณพำนักอยู่นานมากกว่า 9 เดือน (36 สัปดาห์) คุณต้องมีเงิน 15,000 NZ (ประมาณ 360,000 บาท)ต่อปี
 9. จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้ปกครอง หรือผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่งและอายุการทำงาน โดยจดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงาน/บริษัท/โรงเรียนเท่านั้น
 10. ใบแจ้งผลการเรียนและการจบจากโรงเรียน มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่หรือเพิ่งจบการศึกษา
 11. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสูติบัตร กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี)และทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้สมัคร (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
 12. ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีต้องเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา และมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาระบุอนุญาตให้บุตรเดินทางได้
 13. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และเอกสารการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี)
 14. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินทั้งไปและกลับ
 15. สำหรับผู้สมัครที่อายุเกิน 17 ปีและได้ศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์มาแล้ว 2 ปี เมื่อขึ้นปีที่ 3 ผู้สมัครจะต้องยื่นรายงานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน โดยสามารถขอได้ที่ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขต ปทุมวัน โทร 02-2052168
 16. หากผู้สมัครมีความประสงค์จะไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี จะต้องยื่นใบตรวจวัณโรคแต่หากท่านไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์เกิน 2 ปี ขึ้นไป จะต้องยื่นใบตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานฑูตเท่านั้น (ซึ่งทางบริษัทเราจะเตรียมเอกสารในการตรวจและนัดหมายให้ท่านเพื่อความสะดวก)

 

สถานที่ตรวจใน  กรุงเทพฯ

 • บางกอกเนิสซิ่งโฮม (BNH)
  9/1, ถนน คอนแวนต์, สีลม กรุงเทพ 10500 โทร. 0-2686-2700, 0-2632-0577
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
  2 ซอย ศูนย์วิจัย 7, ถนน เพชรบุรีตัดใหม่, กรุงเทพ 10310 โทร. 0-2310-3000
 • International Organization for Migration องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น (IOM)
  ชั้น 8, อาคารเกษมกิจ 120 ถนน สีลม, บางรัก, กรุงเทพ 1050 โทร. 0-2234-7950-55

  

สถานที่ตรวจ จังหวัดเชียงใหม่

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
  8 ถนน บุญเรืองฤทธิ์, อำเภอ เมือง, เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5392-0300

 

สถานที่ตรวจ  จังหวัดอุดรธานี

 • โรงพยาบาลเอกอุดร
  555/5 ถนน โพธิ์ศรี, อำเภอ เมือง, อุดรธานี 41000 โทร. 0-4234-2555

 

สถานที่ตรวจ จังหวัดภูเก็ต

 • โรงพยาบาลกรุงเทพ Wellness Center, Bangkok Hospital Phuket
  2/1 ถนน หงส์หยก-ยูติส ,ตลาดใหญ่, เมือง, ภูเก็ต 83000 โทร. 0-7625-4421

 

สถานที่ตั้งศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

ที่อยู่ : 140/41 (19D) ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร: 0–2236-7138
อีเมล์: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
เว็บไซต์: ww.ttsnzvisa.com
เวลาทำการ:  8.30 - 16.00 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปประกอบการตรวจสุขภาพ

 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
 • หนังสือเดินทางตัวจริง
 • ค่าตรวจสุขภาพประมาณ 2500 บาท

 

 

หมายเหตุ การตรวจสุขภาพ

หากเคยตรวจแล้วไม่เกิน 3 ปี สามารถใช้ผลเดิมได้ และต้องตรวจก่อนยื่นวีซ่า

 • กรอกฟอร์มเอ็กซ์เรย์  ที่นี่
 • หญิงตั้งครรภ์ และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปีไม่จำเป็นต้องยื่นใบเอ็กซ์เรย์

ใบเอ็กซ์เรย์ควรมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ยื่นใบสมัคร และต้องกรอกโดยแพทย์ที่ทางสำนักงานฯรับรอง (INZ Panel doctor) และต้องใช้แบบฟอร์มจากแผนกวีซ่าสถานทูตนิวซีแลนด์ เท่านั้น

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์